iphone uygulama geliştirme – email kontrolü

iphone uygulama geliştirme yaparken en çok sık kullandığımız fonksiyonlardan biride uygulama içerisinde kullanıcı tarafından aldığımız bilgilerin kontrolünü sağlayıp bilgileri kaydetmektir.

Bu noktada veri kontrolü yaparken email alanına yazılan içeriğin doğru olup olmadığını aşağıdaki kod ile kontrol edebilirsiniz.

iphone uygulama geliştirme için email kontrolü şu şekilde yapılır.
[code lang=”objc”]

-(BOOL)validateEmail:(NSString*)email{</code>

if( (0 != [email rangeOfString:@"@"].length) &amp;&amp; (0 != [email rangeOfString:@"."].length) )
{
NSMutableCharacterSet *invalidCharSet = [[[[NSCharacterSet alphanumericCharacterSet] invertedSet]mutableCopy]autorelease];
[invalidCharSet removeCharactersInString:@"_-"];

NSRange range1 = [email rangeOfString:@"@" options:NSCaseInsensitiveSearch];

// If username part contains any character other than "." "_" "-"

NSString *usernamePart = [email substringToIndex:range1.location];
NSArray *stringsArray1 = [usernamePart componentsSeparatedByString:@"."];
for (NSString *string in stringsArray1) {
NSRange rangeOfInavlidChars=[string rangeOfCharacterFromSet: invalidCharSet];
if(rangeOfInavlidChars.length !=0 || [string isEqualToString:@""])
return NO;
}

NSString *domainPart = [email substringFromIndex:range1.location+1];
NSArray *stringsArray2 = [domainPart componentsSeparatedByString:@"."];

for (NSString *string in stringsArray2) {
NSRange rangeOfInavlidChars=[string rangeOfCharacterFromSet:invalidCharSet];
if(rangeOfInavlidChars.length !=0 || [string isEqualToString:@""])
return NO;
}

return YES;
}
else // no ‘@’ or ‘.’ present
return NO;
}

[/code]

ios programlama ile ilgili tüm sorularını yorum olarak bana iletebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.